KOMPRESJA DANYCH

– KOMÓRKA PAMIĘCI — miejsce w pamięci zidentyfikowane przez ADRES, pod którym znajduje się informacja przeznaczona do odczytania lub zapisu.

– KOMPENSACJA — w niektórych procedurach formatowania niskopoziomowego należy podać wartości kompensacji przełączania głowicy (ang. head skew) i kompensacji przełączania cylindra (ang. cylinder skew). Wartość ta reprezentuje liczbę sektorów pomijanych w celu skompensowania czasu przełączania głowicy

Read More

Bycie pierwszym właścicielem sieci SAN nie zapewnia specjalnego statusu menedżerowi ds. pamięci masowej

Urządzenia SAN i NAS, czy jakiekolwiek inne urządzenia pamięciowe, nie przynoszą korzyści same z siebie. Bycie pierwszym właścicielem sieci SAN nie zapewnia specjalnego statusu menedżerowi ds. pamięci masowej. Podobnie jak inne technologie, również sieciowa pamięć masowa jest narzędziem do realizacji celów biznesowych. Najlepszą

Read More

Bezpieczeństwo pamięci masowej

Chociaż dyskusje nad wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pamięci masowej toczą się stosunkowo od niedawna , to jednak sama idea bezpieczeństwa informacji nie jest czymś nowym. Dyskusje takie są wywołane częściowo troską o zachowanie dostępności do pamięci masowej we współdzielonych strukturach i sieciach, po części zaś obawami o podatność danych na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Techniki zapewniania bezpieczeństwa danych uległy szybkiemu rozwojowi w ciągu ostatnich 20 lat, szczególnie jeśli chodzi o hosting aplikacji oraz usługi sieciowe. Jest to wpływ coraz powszechniejszej świadomości rosnącej zależności procesów biznesowych od systemów i aplikacji sieciowych.

Read More

ABC systemu zabezpieczeń

Aby osiągnąć pierwszy z celów stawianych przed systemami zabezpieczania informacji — czyli ochronę danych i infrastruktury — należy opracować ekonomiczną strategię ograniczania dostępu do nich tylko dla upoważnionych użytkowników. Elementy takiej strategii stanowią swoiste ABC, na które składają się: kontrola dostępu, uwierzytelnienie i administracja.

Read More

Ochrona danych

Jak już wcześniej wspomniano, właściwe zrozumienie funkcjonowania aplikacji i znajomość wymagań dotyczących ochrony ich danych stanowi kluczowe zagadnienie przy planowaniu nowoczesnych systemów usuwania skutków awarii. Charakter danych — ich ilość, częstotliwość zmian, wykorzystanie w innych krytycznych procesach biznesowych, ich zgodność z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi długotrwałego przechowywania i niezaprzeczalności — określa kryteria wyboru odpowiedniej stra-tegii ochrony.

Read More